Substitució de clips i grapes
Substitution of clips and staples.
Sustitución de clips y grapas

Mínima intervención

(Cat / Eng / Esp):

No és del tot cert que el Filmoplast sigui fàcilment reversible, i si s’aplica en determinats documents podria comprometre ulteriors tractaments de restauració. També poden unir-se els fulls per mitjà d’un cosit, que malgrat que forada el paper pot ser molt menys agressiu que l’addició de celos, Filmoplast o altres adhesius. + aquí.

It is not entirely true that Filmoplast it is easily reversible, and when applied in certain documents could compromise further conservation treatments. Sheets can be also bound by stitching, as paper punctures can be much less aggressive than adding scotch tape, Filmoplast or other adhesives. More here.

No es del todo cierto que el Filmoplast sea fácilmente reversible, y si se aplica en determinados documentos podría comprometer ulteriores tratamientos de conservación. También pueden unirse las hojas mediante un cosido, que aunque agujeree el papel puede ser mucho menos agresivo que la adición de celos, Filmoplast u otros adhesivos). + aquí.