Llum rasant: mapa vernissat amb goma laca abans i després de restaurar

Llum rasant: mapa vernissat amb goma laca abans i després de restaurar

(Català / english / castellano):
Infinitat de microfissures erosionaven la superfície originalment llisa del paper imprès. La imatge de dalt, a llum rasant, mostra com l’eliminació del vernís original ha permès hidratar de nou el paper, retornant-li l’elasticitat.

Countless microfissures eroded the formerly smooth surface of the printed paper. The image above, raking lighted, shows how the removing of the original varnish allowed to hydrate the paper again, restoring its elasticity.

Infinidad de microfisuras erosionaban la superficie originalmente lisa del papel impreso. La imagen de arriba, a luz rasante, muestra como la eliminación del barniz original ha permitido hidratar de nuevo el papel, devolviéndole la elasticidad.