Màquina per rentar llibres / Books washing machine / Máquina para lavar libros

Màquina de rentar llibres / Books washing machine / Máquina para lavar libros

(Català / English / Castellano):

La “màquina per rentar llibres” consisteix en un rotlle de malla plàstica on s’hi col·loquen els fulls dels llibres -solts-, enrotllant-los entorn d’un eix central (inclinat, en segon terme a la primera imatge). El tub sencer es col·loca dins un dipòsit on s’hi fa circular l’aigua, amb agents de desacidificació o el què convingui. Agilitza enormement els tractaments aquosos ja sigui en pica o en cubetes, i quan es tracta de llibres és realment fantàstica. Veure l’entrada original

The “books washing machine” contains a plastic roll mesh where loose sheets from books are placed, rolled around a central axis (tilted, in second term in the first image). The entire tube is placed in a tank where water circulates. Water can contain deacidification agents or whatever needed. It greatly streamlines aqueous treatments either in sink or bucket, and when it comes to books it is really fantastic. View original post.

La “máquina para lavar libros” consiste en un rollo de malla plástica donde se colocan las hojas de los libros -sueltas-, enrolladas alrededor de un ejce central (inclinado, en segundo plano, en la imagen de la izquierda). El tubo entero se coloca dentro de un depósito en el que se hace circular el agua, con agentes para la desacidificación, o lo que convenga. Agiliza enormemente los tratamientos acuosos ya sea en pila o en cubetas, y cuando se trata de libros enteros es realmente fantástica.Ver la entrada original.