Prepració de la polpa de paper per a reintegrar / Leafcasting pulp preparation / Preparación de pulpa de papel

Prepració de la polpa de paper per a reintegrar

(Català / English / Castellano):

La preparació de la polpa de paper per a reintegrar a màquina es fa en dues fases, la part que aporta color amb fibres tenyides, i la polpa base amb fibres més llargues que es passen per la disgregadora. Veure la publicació original

Leafcasting pulp preparation is made in two phases. One contains the tainted fibres, and the rest is a long fibre based pulp which is dispersed separately. View original post

La preparación de la pulpa de papel para reintegrar a máquina se hace en dos fases, la parte que aporta color con fibras teñidas, y la pulpa base con fibras más largas que se pasan por la disgregadora. Ver entrada original