“Atlas del Catastro Topográfico de Tarrasa”

cat: Eliminació de tires grasses de diazotip aquarel·lat
eng: Fatty tape removal from a hand-colored diazotype
esp: Eliminación de cintas grasas de diazotipo acuarelado

Eliminació de tires greixoses d'un diazotip aquarel·lat a mà

(text complet en CATALÀ / ENGLISH full version / texto orginal en CASTELLANO):

CATALÀ: Per treure les cintes autoadhesives –celos– i la taca que deixen, cal tenir en compte el tipus d’adhesiu, de paper, però sobretot de la tècnica escriptural (grafit, llapis, imprès, aquarel·la…) que determinarà en gran mesura quins dissolvents podem fer servir. Detall de diazotip de l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental (Terrassa).

ENGLISH: In order to remove adhesive tapes and the stain they cause, several issues need do be considered, such as the kind of paper, but mainly the writting technique (graphite pencil, print, watercolor…) which will determin which solvents can be used. Detail of diazotype property of Regional Archive of Valles Occidental (Terrassa, Barcelona)

CASTELLANO: Para quitar la cintas autoadhesivas y la mancha que dejan, debe tenerse en cuenta el tipo de adhesivo, de papel, y sobretodo la técnica de escritura (grafito, lápiz, impreso, acuarela…) que determinará en gran medida qué disolventes podemos utilizar. Detalle de diazotipo del Archivo Comarcal del Valles Occidental (Tarrasa, Barcelona).