Restauració de cartell vernissat amb goma laca, abans i després

Restauració de cartell vernissat amb goma laca, abans i després

(català / english / castellano)

La principal degradació era la capa de vernís (goma laca). Aquesta provoca clivelles i ressecament al paper, a més d’oxidar-lo i esgrogueir el seu aspecte. Cal dir també que el seu relatiu gran format (121 x 117 cm) no ho posa fàcil.
Traient el vernís antic s’han pogut intervenir altres danys menors: estrips, foradets i arrugues. Però el més important és que el nou vernís no és oxidant, ni esgrogueeix. Com que és molt flexible no farà esquerdes ni clivelles en un futur.

The main degradation was varnish layer (shellac) which causes cracks and dries paper fibres. At the end this oxidizes and turns yellow the object. Its relatively large scale (121 x 117 cm) does not help on its conservation either.
Removing the old varnish has allowed to repare other minor damages: tears, gaps and wrinkles. But most important is that the new varnish is not oxidizing nor yellowing. As it is very flexible it will not crack in the future.

La principal degradación era la capa de barniz (goma laca). Ésta provoca grietas y reseca el papel, además de oxidarlo y amarillear su aspecto. Su formato relativamente grande (121 x 117 cm) no ayuda a su mejor conservación.
Quitando el barniz antiguo se han podido intervenir otros daños menores: desgarros, lagunas y arrugas. Pero lo más importante es que el nuevo barniz no es oxidante ni amarillea. Como es muy flexible no provocará arrugas ni grietas en un futuro.