Restauració dels ‘Desastres de la guerra’ de Goya
Conservation of ‘The Disasters of War’ by Goya
Restauración de ‘Los desastres de la guerra’ de Goya

(cat – eng – esp):

CATALÀ: ‘Els estralls de la guerra’, de Goya (col·lecció privada). Gravat nº51: ‘Gràcies a la guixa‘ (“Gracias a la almorta”). Abans de restaurar (esquerra) i després (dreta). Aquest full estava solt i els marges que quedaven exposats estan més enfosquits (inferior i dret). Una taca de greix al marge dret i taques de la cola del relligat al marge interior (esquerre). Després de la neteja humida i la desacidificació les taques d’oxidació han gairebé desaparegut, les de cola han baixat significativament, i les de greix s’han pal·liat. El procés de restauració pretenia, sobretot, millorar la condició física del gravat i adequar-lo a una exposició, sense pretendre amagar les restes del relligat ni altres desperfectes. Veure més dades d’aquest PROJECTE o llegir l’ENTRADA.

ENGLISH: ‘The Disasters of War’ by Goya (private Collection). Print #51: ‘Thanks to grass pea‘ (“Gracias a la almorta”). Before conservation (left) and after (right). This paper was loose and therefore the edges more exposed to light and aire became discoloured (bottom and right). A fatty stain on the right and animal glue residues on the inner edge, where it was bound (left margin). After wet cleaning and deacidification discolouration due to oxidation is almost gone; glue stains decreased significantly, and fatty stains have been reduced. The conservation process intended above all to improve the physical condition of the print and allow its exhibition. The goal was not to hide the bookbinding residues or other damages. See more data for this PROJECT or read the POST.

CASTELLANO: ‘Los desastres de la guerra’, de Goya (colección privada). Grabado nº51: ‘Gracias a la almorta‘. Antes de restaurar (izquierda) y después (derecha). Esta hoja estaba suelta y los márgenes que quedaban expuestos están más oscurecidos (inferior y derecho). Una mancha de grasa en el margen derecho y manchas de la cola del encuadernado en el margen interior (izquierdo). Después de la limpieza húmeda y la desacidificación las manchas de oxidación han casi desaparecido, las de cola han bajado significativamente, y las de grasa se han paliado. El proceso de restauración pretendía, sobre todo, mejorar la condición física del grabado y adecuarlo a una exposición, sin pretender esconder los restos del encuadernado ni otros desprefectos. Ver más datos de este PROYECTO o leer la ENTRADA.