Ferro i or, no brillen igual!
Iron and gold don’t shine the same
¿Es oro todo lo que reluce?

¿Es oro todo lo que reluce?

¿Es oro todo lo que reluce?

(Cat / Eng / Esp):

CATALÀ: ¿Es oro todo lo que reluce? Tanca superior abans (esquerra) i després (dreta) de la seva restauració. És de ferro i estava molt rovellada. Pero mireu en canvi com lluu el daurat dels talls (vora dels fulls)… no per res es distingeixen els metalls nobles de la resta! -> Veure text original complet.


ENGLISH
: Top lock before (left) and after restoration (right). It is made from iron and it was very rusty. Besides, note the glittering of the gilt edges of the sheets… there’s of course a reason why noble metals are distinguished from the rest!-> view complete original text.

CASTELLANO: ¿Es oro todo lo que reluce? Cierre superior antes (izquierda) y después (derecha) de la restauración. Es metálico, de hierro, y estaba muy oxidado. Fijaos en cambio cómo brilla el oro del corte (bordes de las hojas)… ¡no por nada se distinguen los metales nobles de los demás!-> Ver texto completo original.