Des-restauració.
Un-restoration.
Des-restauración.

Català – English – Castellano:

Esquerra: Antigues intervencions amb conseqüències perjudicials, com ara el blanqueig de les vores, que ha tacat i debilitat els papers i descolorit els talls pintats. També l’addició de “reforços” (celo, i altres) que arruguen, oxiden, i debiliten el paper. Dreta: al taller de restauració es van tractar les taques d’humitat i treure els reforços perniciosos. Veure text íntegre en CATALÀ.

Left: Former interventions with pernicious consequences, such as the bleaching of the edges, which caused water stains and weakened the paper, but also discoloration of the red tainted edges. Moreover the “repairs” (scotch tapes and others) oxidize and weaken the paper. Right: at the studio the stains have been treated and the greasy tapes have been removed, as well as the others.. See whole text in ENGLISH.

Izquierda: Antiguas intervenciones con consecuencias perjudiciales, como el blanqueo de los bordes, que ha manchado y debilitado los papeles, y también ha descolorido los cortes pintados en rojo. Además los “refuerzos” (celo, y otros) oxidan, arrugan y debilitan el papel. Derecha: en el taller de restauración se han tratado las manchas de humedad y se han quitado las reparaciones perniciosas. Ver texto íntegro en CASTELLANO.