cat: Celo restaurat, sense adhesiu gras
eng: Restored tape without fatty adhesive
esp: Celo restaurado sin adhesivo graso

(cat – eng – esp):

CATALÀ: Plànol de les Escoles Pies, en paper ceba delineat a llapis de grafit, de l’arquitecte Barba Corsini. És dels anys 60 i pertany a l’arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC). Imatge després de la restauració (veure abans). La cinta plàstica s’ha retirat i s’ha tornat a posar de nou, substituint l’adhesiu greixós per un altre d’acrílic aplicat per re-humectació. Més sobre el CELO, o sobre com s’ha RESTAURAT.

ENGLISH: Plan of “Escoles Pies” on onion skin paper and graphite pencil, by the architect Barba Corsini (c.1960). It belongs to the Association of Architects of Catalonia (CoAC). Image after restoration treatment (see before). The plastic tape has been removed and relocated again, replacing the fatty adhesive by an acrylic one applied by remoisture. More about SENSITIVE TAPES or about this particular RESTORATION.

CASTELLANO: Plano de las Escuelas Pías en papel cebolla delineado a lápiz de grafito, del arquitecto Barba Corsini. Es de los años 60 y pertenece al archivo del Colegio de Arquitectos de Cataluña (CoAC). Imagen después de la restauración (ver antes). La cinta plástica se ha retirado y se ha vuelto a poner de nuevo, sustituyendo el adhesivo graso por otro de acrílico aplicado por rehumectación. Más sobre el CELO o sobre cómo se ha RESTAURADO.