Conductivitat i solucions tampó en restauració
Conductivity and buffer solutions in conservation
Conductividad y soluciones tampón en restauración

(cat – eng – esp):

CATALÀ: Dreta: mesura de la conductivitat d’un imprès, amb una mostra diminuta de gel d’agarosa (sobre el paper). Dreta: Disseny de solució isotònica amb un pH determinat.. Veure l’ENTRADA completa.

ENGLISH: Left: Conductivity measurement of a printed paper, with a tiny piece of agarose gel (on the paper). Left: Design of an isotonic solution at a certain pH. See the whole POST.

CASTELLANO: Derecha: medida de conductividad de un impreso, con una muestra diminuta de gel de agarosa (sobre el papel). Derecha: Diseño de solución isotónica con pH determinado gracias a una solución tampón. Ver la ENTRADA completa.