Enquadernació flexible en pergamí
Limp vellum binding
Encuadernación flexible en pergamino

CATALÀ: Protocol notarial de 1505, manuscrit procedent de l’Arxiu Nacional d’Andorra. Esquerra: El lligall restaurat, obert per la primera pàgina. Ampliat (en un cercle) veiem el cap del clau metàl·lic revestit de cordill, o sigui, el nervi inferior. Dreta: El lligall restaurat, tancat. Té solapa, decoració de llaceries sobre pell tintada i tancament de cinturó. Al llom veiem uns nusos de pell sense tenyir que subjecten els nervis metàl·lics. Llegeix l’ENTRADA completa per saber-ne més.

ENGLISH: Notarial registre from 1505, manuscript owned by the National Archive of Andorra. Left: Restored manuscript, opened at the first page. Enlarged (in a circle) the top of the metal nail is visible (i.e. the thong), all covered by thread, Right: The limp vellum binding after conservation. It has flap, knotwork decoration on dyed leather and belt fastening. In the spine we can see non-dyed leather knots that hold the metallic thongs. Read the whole POST to know more.

CASTELLANO: Protocolo notarial de 1505, manuscrito procedente del Archivo Nacional de Andorra. Izquierda: El legajo restaurado, abierto por la primera página. Ampliado (en un círculo), vemos la cabeza del clavo metálico revestido de un hilo grueso, o sea: el nervio inferior. Derecha: El legajo restaurado, cerrado. Tiene solapa, decoración en lacerías sobre piel tintada y cierre de cinturón. En el lomo vemos unos nudos de piel sin teñir que sujetan los nervios metálicos. Lee la ENTRADA completa para saber més.