Coloured pulp samples for leafcasting infilling on paper

ENGLISH: Conservation course “Inpainting & Loss Compensation on Paper”. Coloured pulp samples for leafcasting infilling on paper. More information here.

CATALÀ: Curs de reintegració i retoc en restauració de paper. Mostres de polpa de colors per a reintegració amb màquina reintegradora. Més informació.

CASTELLANO: Curso de reintegración y retoque en restauración de papel. Muestras de pulpa de papel coloreada para reintegrar con máquina reintegradora. Más información.