Restauració de cartell rus: Tinció i reintegració
Russian poster conservation: Dyeing & infilling
Restauración de cartel ruso: Tinción y reintegración

CATALÀ: Cartell imprès, 57 x 107 cm, 1959. во имя мира и пгogreссa! (“En nom de la pau i el progrés!”). Col·lecció privada. A l’esquerra, proves de tinció de papers per a reintegrar la part perduda. Tints Fastusol per als marges (paper de color clar) i pintura acrílica per a la part fosca blava. A la dreta, els papers escollits per a la reintegració, tallats a mida. Veure més dades del PROJECTE, o llegir l’ENTRADA.

ENGLISH: Printed poster, 57 x 107 cm, 1959. во имя мира и пгogreссa! (“In the name of peace and progress!”). Private collection. On the left, paper samples after dyeing to infill the lost area. Fastusol dyes were used at the edges (pale colours) and acrylic paint for the dark blue. At the right, the papers chosen for the infilling cut to match the lost area. See more data for this PROJECT, or read the POST.

CASTELLANO: Cartel impreso, 57 x 107 cm, 1959. во имя мира и пгogreссa! (“¡En nombre de la paz y el progreso!”). Colección privada. En la izquierda, pruebas de tinción de papeles para reintegrar la parte perdida. Tintes Fastusol para los márgenes (papeles de tonos claros) y pintura acrílica para la parte azul oscuro. A la derecha, los papeles escogidos para la reintegración, cortados a medida. Ver más datos del PROYECTO, o leer la ENTRADA.