Restauració de cartell rus: Abans/Retoc/Després
Russian poster conservation: Before/Inpainting/After
Restauración de cartel ruso: Antes/Retoque/Después

CATALÀ: Cartell imprès, 57 x 107 cm, 1959. во имя мира и пгogreссa! (“En nom de la pau i el progrés!”). Col·lecció privada. Animació de tres imatges, corresponents a tres fases del procés de restauració: Abans (pèrdua gran a la dreta, plecs i arrugues); procés (aplanat i reintegració amb tinta neutra) i després (retoc de les llacunes dels plecs). Veure més dades del PROJECTE, o llegir l’ENTRADA.

ENGLISH: Printed poster, 57 x 107 cm, 1959. во имя мира и пгogreссa! (“In the name of peace and progress!”). Private collection. Animation of three images, corresponding to 3 different stages of the cosnervation treatment: Before (big white gap at the right, folds and tears), after flattening and infilling and the third one after inpainting the small losses, at the end of the conservation treatment. See more data for this PROJECT, or read the POST.

CASTELLANO: Cartel impreso, 57 x 107 cm, 1959. во имя мира и пгogreссa! (“¡En nombre de la paz y el progreso!”). Colección privada. Animación de tres imágenes, correspondientes a tres fases del proceso de restauración: Antes (pérdida grande a la derecha, pliegues y arrugas); proceso (aplanado y reintegración con tinta neutra) y después (retoque de las lagunas de los pliegues). Ver más datos del PROYECTO, o leer la ENTRADA.