Aplanat per tensió
Flattening under tension
Aplanado por tensión

(cat – eng – esp):

CATALÀ: ‘Els estralls de la guerra’, de Goya (col·lecció privada). Estampa número 59: ‘De què serveix una tassa?’ (“¿De qué sirve una taza?”). Imatges corresponents a l’aplanat dels gravats. Per tal de no modificar la petjada original del gravat, s’ha recorregut l’aplanat per tensió. Aquesta tècnica que es val de la contracció natural de les fibres papereres en assecar-se. A l’esquerra, el paper hidratat. A la dreta el mateix paper un cop sec, i pla. Veure més dades d’aquest PROJECTE o llegir l’ENTRADA.

ENGLISH: ‘The Disasters of War’ by Goya (private Collection). Print #59: ‘What help can a cup do? (“¿De qué sirve una taza?”). Images corresponding to the flattened of the prints. In order not to modify the original mark of the etching, we used the flattened under tension, a technique which takes advantage of the natural shrinking of the paper while drying out. Left: Moisturized paper. Right: the same paper about one hour later, dried and flat. See more data for this PROJECT or read the POST.

CASTELLANO: ‘Los desastres de la guerra’, de Goya (colección privada). Estampa número 59: “¿De qué sirve una taza?”. Imágenes correspondienets al aplanado de los grabados. Para no modificar la huella original del grabado, se ha recorrido a la técnica del aplanado por tensión, que se vale de la contracción natural de las fibras papeleras al secarse. En la imagen de la derecha, el grabado humedecido, y en la imagen de la izquierda el mismo grabado una hora más tarde, cuando el papel ya está seco, y plano. Ver más datos de este PROYECTO o leer la ENTRADA.